Ірина Фаріон
"Мовна норма знищення пошук віднова"

Словниця 2

Правильні відповідники до слів інтерферентної будови

Неправильно Правильно
азі-ат азі-єць
азі-ат-ськ-ий азій-ськ-ий
англі-чан-ин англі-єць
ар-очн-ий арк-ов-ий
асигнов-к-а (неправильно як дія) асигн-ува-нн-я (незаверш. дія)
з-асигн-ува-нн-я (заверш. дія)
асигн-два-нн-я, асигнов-к-а (насл. дії)
багато-людний веле-людний
багатообіця-юч-і слова обнадійливі слова, багатонадійні слова; слова, повні надії
багатотом-н-ий багатотом-н-ий, багатотом-ов-ий
багат-о-численний численний
бажа-юч-і їхати охочі їхати
бакен-щик бакен-ник
бал-очн-ий балк-ов-ий
бан-щик лазеб-ник
бар-очн-ий барок-ов-ий
без змалюва-нн-я не змалюва-вши
бібл-ейськ-ий біблій-н-ий
біж-уч-ий рік поточний рік
біж-уч-ий рядок плинний, рухомий рядок
бомбард-ирува-ти бомб-ува-ти
бу-вш-ий у користуванні (беушний) ужива-н-ий
букс-ирува-ти букс-ува-ти
булав-очн-ий як макове зерня
бунтов-щик бунт-івник
буряк-о-вод буряк-івник
валют-чик валют-ник, міняй-ло
вед-уч-і університети провідні університети
велік-ан вел-етень
велогон-щик велогон-ець
взаємовиключа-юч-ий приклад взаємозапереч-н-ий приклад
вою-юч-а сторона протибор-ч-а сторона
викону-юч-ий обов'язки виконув-ач, виконав-ець обов'язків
викрут-к-а (неправильно як дія) викруч-ува-нн-я (незаверш. дія)
вйкруч-енн-я (заверш. дія)
викрут-к-а (насл. дії)
вил-очн-ий вилк-ов-ий
вимірю-юч-ий прилад вимір-юва-льн-ий прилад
випа-вш-ий сніг сніг, що випав
випереджа-юч-і темпи випереджа-льн-і темпи
ви-переджувати хворобу по-переджувати хворобу
випи-вш-ий напід-пит-ку, підпи-л-ий
виснажу-юч-і сесії виснаж-лив-і сесії
вистав-очн-ий виставк-ов-ий
виступа-юч-ий виступа-льник, доповід-ач
виступа-юч-і депутати зазначили виступа-ючи, депутати зазначили
вичіку-юч-а тактика вичік-ува-льн-а тактика
вібру-юч-ий пристрій вібратор-н-ий пристрій
відгад-чик відгад-ник, відгадув-ач, відгадь-ко
відділ-енн-я відділ
відпочива-юч-і присутні присутні відпочива-льник-и
відправ-к-а (неправильно як дія) відправл-я-нн-я (незаверш. дія)
відправл-енн-я (заверш. дія)
відправ-к-а (насл. дії)
від-регулювати пульт з-регулювати пульт
від-редагувати текст з-редагувати текст
від-рікся від неї з-рікся її
відста-юч-а країна відста-л-а країна
від-стоювати думку об-стоювати думку
від-шліфувати поверхню по-шліфувати поверхню
віру-юч-і люди вір-я-ни, вірн-ик-и, вірні
вклад-иш вклад-к-а
вража-юч-ий ефект приголомшливий, могутній ефект
трунтов-к-а (неправильно як дія) ґрунт-ува-нн-я (незаверш. дія)
ґрунт-бва-нн-я, ґрунтов-к-а (насл. дії)
газет -чик газет-яр
гальму-юч-ий прилад гальм-івн-ий прилад
говор-ящ-а людина говор-юч-а, балак-уч-а, говор-ющ-а
голову-юч-ий сесії голова сесії
гон-очн-ий перегін-н-ий
гон-щик перегон-ець, гонч-ак, скорогон
грозовідміт -чик грозовідміт -ник
дат-ськ-ий дан-ськ-ий, даній-ськ-ий
дат-чан-ин дан-ець, дані-єць
дат-чик видав-ець (даних), банк даних, дав-ач
дезерт-ирува-ти дезерт-ува-ти
ден-щик джура
ді-юч-ий регламент чинний регламент
для дослідж-енн-я щоб дослід-и-ти
для поширення досвіду щоб пошир-юва-ти досвід
для студіювання музики щоб студі-юва-ти музику
довжин-ою (присл.) зав-довж-ки
домен-щик домен-ник
доно-щик стук-ач, клявза
доповіда-юч-ий доповід-ач
достав-к-а (неправильно як дія) доставл-я-нн-я (незаверш. дія) доставл-енн-я (заверш. дія) достав-к-а (насл. дії)
достав-щик достав-ник, постачаль-ник
драп-ірува-ти драп-ува-ти
дрес-ирува-ти муштр-ува-ти, школ-и-ти, вишкол-юва-ти, дре-с-ува-ти
енергозберіга-юч-і технології енергоощадні технології
забастов-щик страйк-ар
завдання вивчення завдання вивчати
завдання дослідження завдання дослідити
завдання у складанні завдання складати
проспекту проспект
завіду-юч-ий відділом завідув-ач відділу
загальн-о-громадянський все-громадянський
заготов-очн-ий заготів-ельн-ий
заготов-щик заготівель-ник, заготів-ник
загруж-чик завантаж-ник, завантажув-ач
загруж-чик вантаж-ник
займатися досліджуванням досліджувати
закуп-очн-ий закуп-н-ий, закупів-ельн-ий
закус-очн-ий закуск-ов-ий
замерз-ш-ий замерз-л-ий
запам 'ятову-юч-ий пристрій пристрій нам'яти
засліплю-юч-е проміння сліп-уч-е проміння
захоплю-юч-і враження захоп-лив-і враження
здир-щик здир-ник
здійснювати вимірювання вимірювати
здійснювати гармонізацію гармонізувати
здійснювати контроль контролювати
зів я-вш-ий зів я-л-ий
злом-щик злом-ник
зна-юч-ий керівник тямущий, обізнаний, компетентний керівник
знеболю-юч-ий засіб засіб знебол-енн-я, знечул-енн-я
зроста-юч-ий тиск щораз більший тиск
зроста-юч-і ціни щораз більші ціни
інтегру-юч-ий чинник об'єднавчий, інтеграцій-н-ий чинник
інформу-юч-і показники інформацій-н-і показники
існу-юч-а редакція ця, така редакція
існу-юч-а система чинна, теперішня, сучасна, наявна система
канат-чик линв-ар, коділь-ник, канат-ник
керу-юч-ий справами кер-івник справ
ки-євл-ян-и ки-ян-и
клин-о-подібний клин-уват-ий
командиров-очн-ий відряд-н-ий
команд-ирува-ти виряджати, висилати
комп 'ютер-щик комп 'ютер-ник
компост-ирува-ти компост -ува-ти
конго-лезь-к-ий конг-ійськ-ий
консолід-ую-ч-а гурт-івн-а, об'єдна-вч-а,
практика консолідаційна практика
контролю-юч-і органи органи контролю
конфронту-юч-і табори протиборчі, конфронтацій-н-і табори
координу-юч-а група узгоджува-льн-а, координацій-н-а група
кот-ирува-ти кот-ува-ти; мати цінність, вартість
кранов-щик кран-івник, крановий
крас-ав-иц-я крас-ун-я
крас-от-а крас-а
кревет-очн-ий креветк-ов-ий
куле-подібний кул-яст-ий
кур-ин-ий кур-яч-ий
лазут-чик пласт-ун
лапо-видний лап-ат-ий
лід-ирува-ти вести перед, лідерувати
лідиру-юч-а партія перша, переможна, провідна партія
лік-ар-ств-о ліки
ліміт-чик ліміт-ник
луб-очн-ий дешевий
льот-чик літ-ун
манікюр-ш-а манікюр-н-иц-я
марш-ирува-ти марш-ува-ти
мат-очн-ий матк-ов-ий
ми-юч-і засоби засоби для миття
міліц-ейськ-ий міліці-й-ний
мільйон-н-ий мільйон-н-ий, мільйон-ов-ий
місця для сидіння місця сидіти
мітингу-юч-их багато мітингува-льник-ів багато
морож-ен-е мороз-ив-о
набор-щик набир-ач
надбав-очн-ий надбавк-ов-ий, надвишк-ов-ий, надвиш-н-ій
на-значений на посаду при-значений на посаду
наклад-чик наклад-ець
налад-чик ладн-ач, налад-овець, припас-овець
нальот-чик напас-ник
напиль-ник напи-лок
напит-ок напій
нар-очн-ий як на зло, як на те
наступа-юч-ий новий рік прийдешній новий рік
натур-щик натур-ник
не-о-правданість не-ви-правданість
нес-уч-е крило крило-носій
ностальгі-чн-ий ностальгій-н-ий
обез-болити зне-чулити, зне-болити
обез-вітрити зне-вітрити
обез-воднити зне-воднити
обез-долений зне-долений
обез-долити зне-долити
обез-зброїти роз-зброювати
обез-люднити ви-люднити, спустошити
об-завестися завести
обкат -чик обіз-ник
обман-щик обман-ник, брех-ун, махл-яр, дурисвіт
обмежу-юч-ий кредит обмежува-льн-ий кредит
обріз-очн-ий обріз-н-ий, обрізува-льн-ий
оброб-к-а (неправильно як дія) обробля-нн-я (незаверш. дія)
обробл-енн-я (заверш. дія)
оброб-к-а, обріб (насл. дії)
обслугову-юч-ий персонал обслуг-а
обтяжу-юч-і обставини обтяж-лив-і обставини
огір-очн-ий огірк-ов-ий
огур-чик огір-оч-ок
один-очн-ий один-арн-ий, по-один-ч-ий
озвуч-к-а (неправильно як дія) озвуч-ува-нн-я (незаверш. дія)
озвуч-енн-я (заверш. дія)
озвуч-к-а (насл. дії)
о-правдати людину ви-правдати людину
освіжу-юч-ий напій освіжува-льн-ий напій
оскол-очн-ий шрапнель-н-ий, скалч-аст-ий
о-смілитися казати на-смілитися казати
о-судили злочинця за-судили злочинця
оточу-юч-е середовище довкілля, навколишнє середовище
оцін-к-а (неправильно як дія) оцін-юва-нн-я (незаверш. дія)
оцін-енн-я (заверш. дія)
оцін-к-а (насл. дії)
оцін-очн-ий оцін-н-ий, цінува-льн-ий
пай-щик спіль-ник (у ділі), пайов-ик (на паях)
пал-к-а пал-иц-я
пану-юч-а верства пан-івн-а верства
пар-ирува-ти відбити (дати здачі)
парков-к-а (неправильно як дія) парк-ува-нн-я (незаверш. дія)
при-парк-ува-нн-я (заверш. дія)
парк-два-нн-я, парков-к-а (насл. дії)
паром-щик паром-ник
партійні агіту-юч-і партійні агітат-ор-и
паяль-щик лютів-ник
перебіж-чик перебіж-ець, перекин-чик, перекидь-к-о
перев 'яз-очн-ий перев 'яз-н-ий, бинтувальний, бинтовий
перевал-очн-ий переваль-н-ий, перевантажний
перевір-очн-ий перевірк-ов-ий
перевіря-юч-і прийшли перевіря-льн-ик-и, перевір-ник-и, контролери
перевоз-к-а (неправильно як дія) перевоз-інн-я (незаверш. дія)
перевез-енн-я (заверш. дія)
перевіз (насл. дії)
передат-очн-ий переда-вч-ий, передав-н-ий
пережит-очн-ий перебутий
пере-о-дягатися пере-в-дягатися
перехрест -ок перехрест-я
печ-ен-я печ-ив-о
пиль-щик пил-яр, тр-ач
підбадьорю-юч-ий настрій бадьор-ист-ий настрій
підготов-к-а (неправильно як дія) гот-ува-нн-я (незаверш. дія)
підгот-ува-нн-я (заверш. дія)
підготов-к-а (насл. дії)
під-забуті черги при-забуті черги
підтверджу'-юч-і документи документи підтвердж-енн-я
піш-о-хідний піший
піяр-щик піяр-ник
плава-юч-ий бак плав-уч-ий бак
подар-ок подар-унок
по-зволити сказати до-зволити сказати
покаж-чик показ-ник
поклада-юч-ий надії з надіями на
пол-к-а пол-иц-я
по-правити текст ви-правити текст
попут-чик попут- ник
пороч-н-ий гріховний, хибний, многогрішний
посад-очн-а смуга посадк-ов-а смуга
посад-очн-а ділянка посад-дв-а, приземна, саджальна ділянка
посил-очн-ий ви-силк-ов-ий
по-слати за тобою ви-слати по тебе
постав-очн-ий до-став-н-ий
постав-щик до-став-ець, до-став-ник
по-стригся вчора під-стригся вчора
початку-юч-ий будівельник будівельник-початк-івець
поясню-юч-а записка пояснюва-льн-а записка
правл-яч-а еліта керівна еліта
правовстановлю-юч-і документи правовстанов-ч-і документи
правом-очн-ий правочин-н-ий, правомож-н-ий, правосиль-н-ий
прапор-щик підхорунжий
працю-юч-их досить прац-івник-ів досить
працю-юч-і робітники, прац-івник-и
предмет-н-ий предмет-н-ий, предмет-ов-ий
при дослідж-енн-і досліджу-ючи
при-водити приклад на-водити приклад
при-знався у гріхові зі-знався у гріхові
при-класти зусиль до-класти зусиль
приляга-юч-а споруда прилег-л-а споруда
при-мирився з владою з-мирився з владою
при-мудрився прийти у-мудрився прийти
при-належність до партії на-лежність до партії
припад-очн-ий припадк-ов-ий
при-тримуватися думки до-тримуватися думки
про-вірити показники пере-вірити показники
провоку-юч-ий приклад провокацій-н-ий приклад
про-голодався дуже з-голоднів дуже
продав-щ-иц-я продав-ч-ин-я
про-йшовся зі мною пере-йшовся зі мною
промок-ш-ий з-мок-л-ий, мокрий як хлющ
прославля-юч-а промова славл-яч-а, величальна промова
протесту-юч-і вимагали протест-ант-и, протестува-льн-ик-и вимагали
протиборству-юч-і табори протибор-ч-і, супротивні, ворожі табори
протизачат-очн-ий протизаплід-н-ий
проти-по-ставити факти проти-ставити факти
про-хожі пере-хожі
процвіта-юч-а країна успішна, квіт-уч-а країна
псалом-щик дяк, причет-ник
рам-очн-ий рамк-ов-ий
регулю-юч-а система регуляцій-н-а система
репет-ирува-ти проводити репетицію, робити пробу
рибо-вод рибал-к-а, риб-ак, риболов
ровен-ськ-ий рівнен-ськ-ий, рівен-ськ-ий, рівн-янськ-ий
Ровенщина Рівенщина
роздруковка (неправильно як дія) видрукдв-ува-нн-я (незаверш. дія)
видрук-ува-нн-я (заверш. дія)
видрук (насл. дії)
роз-друкувати текст ви-друкувати текст
розлив-очн-ий розлив-н-ий
розміт-чик розміт-ник
розно-щик рознос-ець, розноси-тель
розпив-очн-ий розпив-н-ий
роз-при-діляють кошти роз-по-діляють кошти
роз-пружити м 'язи від-пружити м 'язи
розроб-к-а (неправильно як дія) розробл-я-нн-я (незаверш. дія)
розробл-енн-я (заверш. дія)
розроб-к-а (насл. дії)
розсил-к-а (неправильно як дія) розсил-а-нн-я (незаверш. дія)
роз-і-сла-нн-я (заверш. дія)
розсил-к-а (насл. дії)
розуміємо сліду-юч-е розуміємо таке
розшифров-к-а (неправильно як дія) розшифрдв-ува-нн-я (незаверш. дія)
розшифр-ува-нн-я (заверш. дія)
розшифрд-ва-нн-я, ро^шифров-к-а (насл. дії)
ряту-юч-ий рятува-льн-ий
сад-о-вод сад-івник
серв-ірува-ти серв-ува-ти
си-щик слід-ець, шпиг
сія-юч-і очі ся-юч-і очі
скиса-юч-ий сир недо-кис-л-ий сир
слабн-уч-і пацієнти дедалі слаб-ш-і пацієнти
слаб-о -характерний без-характерний
сліду-юч-ий раз наступного разу
спів-падали думки збігалися думки
спів-ставити факти зі-ставити факти
сплав-щик сплав-ник
с-повнюється 36 років ви-повнюється 36 років
спортив-н-ий спортив-н-ий, спорт-ов-ий
стимулю-юч-ий фактор чинник, фактор заохочення
страйку-юч-і робітники робітники-страйк-ар-і
стріл-очн-ий стріль-н-ий, стріл-к-ов-ий
судд-ейськ-ий судд-івськ-ий
супроводжу-юч-і документи супровід-н-і документи
татуїров-ка (неправильно як дія) тату-юва-нн-я (незаверш. дія)
татуй-бва-нн-я (насл. дії)
тиш-ин-а тиша
траль-щик трал-ер
трісну-вш-ий трісну-т-ий
труб-очн-ий трубк-ов-ий
упаков-к-а (неправильно як дія) пак-ува-нн-я (незаверш. дія)
за-пак-ува-нн-я (заверш. дія)
пак-два-нн-я, упаков-к-а (насл. дії)
управл-інн-я управ-а
утопі-чн-ий утопій-н-ий
утр-ирува-ти переборщ-ува-ти, пересол-юва-ти,
переперч-ува-ти, перебільш-ува-ти
фільтру-юч-ий філ ьтрува -льн-ий
форм-ирува-ти форм-ува-ти
хмел-е-вод хмел-яр
хрест -о -подібний хрест-ат-ий, хрещ-ат-ий
худос-очн-ий сухорл-яв-ий, сухоребрий
шарман-щик чи катерин-щик катерин-ник
шифров-к-а (неправильно як дія) шифр-ува-нн-я (незаверш. дія)
за-шифр-ува-нн-я (заверш. дія)
шифр-два-нн-я, шифров-к-а (насл. дії)
шопот-ом по-шеп-ки
штрихов-к-а (неправильно як дія) штрих-ува-нн-я (незаверш. дія)
за-штрих-ува-нн-я (заверш. дія)
штрих-ова-нн-я, штриховк-а (насл. дії)
яв-очн-ий як доконаний факт, без дозволу, на власну руку
ям-щик кучер, візник
  випал-юва-нн-я (незаверш. дія)
випал-енн-я (заверш. дія)
випал (насл. дії)

  випар-юва-ння (незаверш. дія)
випар-енн-я (заверш. дія)
випар (насл. дії)

  відклад-а-нн-я (незаверш. дія)
відклад-енн-я (заверш. дія)
відклад (насл. дії)

  згин-а-нн-я (незаверш. дія)
з-і-гн-енн-я (заверш. дія)
згин (насл. дії)

  змін-юва-нн-я (незаверш. дія)
змін-енн-я (заверш. дія)
змін-а (насл. дії)
  наріз-ува-нн-я (незаверш. дія)
наріз-а-нн-я (заверш. дія)
нарізь (насл. дії)


  поверт-анн-я (незаверш. дія)
поверн-енн-я (заверш. дія)
поворот (насл. дії)


  розв 'яз-ува-нн-я (незаверш. дія)
розв'яз-а-нн-я (заверш. дія)
розв'яз-ок (насл. дії)


  розгляд-ува-ння (незаверш. дія)
розгляд-а-нн-я (заверш. дія)
розгляд (насл. дії)


  розтяг-ува-нн-я (незаверш. дія)
розтягн-енн-я (заверш. дія)
розтяг (насл. дії)


  слововжива-нн-я (незаверш. дія)
слововжи-т-ок (насл. дії)


  словосполуч-енн-я (незаверш. дія)
словосполук-а (насл. дії)